1. Flexwerkers

De arbeidsrechtelijke positie van flexwerkers wordt verbeterd.

 • Per 1 januari 2015 mag bij een nieuw contract voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden geen proeftijd worden opgenomen;
 • Per 1 januari 2015 geldt voor contracten van 6 maanden of langer een aanzegplicht: de werkgever moet minimaal één maand voor het einde van het contract schriftelijk laten weten of het verlengd wordt of niet. Uitzondering hierop vormt een projectovereenkomst of een overeenkomst met uitzendbeding;
 • Per 1 januari 2015 mag bij een nieuw contract voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding worden opgenomen, tenzij er sprake is van zwaarwegende belangen, die dan wel moeten worden opgenomen.
 • Per 1 juli 2015 geldt dat als er wordt gewerkt op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor de duur van één dag, dat telkens automatisch met een dag wordt verlengd, een uitzendkracht recht heeft op minimaal 3 uur loondoorbetaling per dag. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen:
  • vakantiewerk
  • scholieren of studenten
  • als het bij het werk hoort dat het korter dan 3 uur duurt
 • Voor uitzendkrachten die een half jaar lang op telkens automatisch verlengde weekcontracten bij dezelfde opdrachtgever werkzaam zijn, gaat vanaf 1 juli 2015 gelden dat na dat halve jaar de volgende weekcontracten de omvang moeten krijgen van het gemiddelde aantal uren per week in dat half jaar. Ook hier zijn de uitzonderingen weer vakantiewerk, scholieren of studenten, of wanneer de aard van de functie een wisselend of kleiner aantal uren met zich meebrengt.