U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven via onze website.
Niet langer geïnteresseerd? Uitschrijven. Is de inhoud niet goed leesbaar? Online bekijken
 

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van Servicepunt Flex met daarin de laatste relevante ontwikkelingen op het gebied van de publiek private samenwerking tussen UWV en de uitzendbranche.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel is ingevoerd per 1 januari jl. Dat het aandacht krijgt, blijkt wel uit het aantal vragen dat we hierover krijgen.

Daarom nog enkele aanvullende tips.

 • Het LIV is ook inzetbaar voor jongeren < 23 jaar. Hierbij wel onder de voorwaarden dat ze in ieder geval 1.248 verloonde uren hebben gewerkt in het kalenderjaar en dat het gemiddelde uurloon uitkomt op de genoemde lonen tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimunloon voor 23 jaar en ouder.
 • Sommige werknemers werken 40 uur per week, maar krijgen maar 38 uur betaald. De andere uren noemen we dan vaak adv-uren. Dit zijn niet verloonde uren. Zie het voorbeeldje hieronder ter verduidelijking (terug te vinden op de site van de belastingdienst.)

Verloonde uren zijn niet

 • niet-gewerkte onbetaalde uren
  Bijvoorbeeld onbetaald verlof.
 • wel gewerkte, maar onbetaalde uren
  Bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting). Of onbetaalde overwerkuren.

Voorbeeld

U hebt een aangiftetijdvak van 4 weken. En een werknemer die 40 uur per week werkt: 38 contracturen en 2 adv-uren.

Aangiftetijdvak Gewerkte uren Verloonde uren
Periode 1 160 (152 contracturen + 8 adv-uren) 152
Periode 2 177 (152 contracturen + 8 adv-uren + 12 uren uitbetaald overwerk + 5 uren onbetaald overwerk 164
Periode 3 0 (hele tijdvak betaald verlof) 152
Periode 4 120 (152 contracturen + 8 adv-uren - 40 uren ziek) 152
Periode 5 0 (hele tijdvak onbetaald verlof) 0
 • Het jaarloon is het loon van het hele jaar zonder aftrek van belastingen en pensioenpremies. Bij het jaarloon tellen zowel vaste toeslagen zoals ploegentoeslag en eenmalige uitkeringen zoals het vakantiegeld, een eventuele bonus, een dertiende maand, een winstuitkering maar ook het overwerk mee.

 • Het is nagenoeg onmogelijk om het LIV te verdisconteren in het tarief. Pas achteraf wordt namelijk bekeken of het LIV kan worden toegepast voor een werknemer. Er kunnen altijd omstandigheden zijn die van invloed zijn op het aantal verloonde uren in een jaar waardoor de vooraf verwachte LIV niet van toepassing is.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doorsturen BSN-nummer naar opdrachtgever mogelijk

De Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN is gewijzigd. Per 1 januari 2017 kunnen flexleveranciers het Burgerservicenummer (BSN) van de flexwerker verstrekken aan de opdrachtgever. Voorheen was dit niet mogelijk. Deze wijziging is het resultaat van een geslaagde lobby van de ABU.

Met deze wijziging wordt tegemoetgekomen aan de wens dat flexleveranciers het BSN kunnen verstrekken aan de opdrachtgever waar de betreffende flexwerker te werk is gesteld. Deze BSN-verstrekking is nodig om een beroep te kunnen doen op de vrijwaring voor of matiging van de inlenersaansprakelijkheid. Deze wijziging zorgt ervoor dat de opdrachtgever het BSN niet zelf bij de flexwerker hoeft op te vragen, maar dit op een efficiëntere manier bij de flexleverancier kan doen, waarbij het risico op fouten bovendien geringer is.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijzigingen Wet SUWI

Sinds 1 januari 2017 is er een aantal aanpassingen in de Wet SUWI (Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) doorgevoerd.

 • Uitbreiding opvragen van gegevens. Als u eigenrisicodrager wilt worden, kunt u onder bepaalde voorwaarden gegevens en informatie opvragen uit onze administratie. Het gaat dan om een overzicht van (ex-)werknemers met een lopende Ziektewet- of WGA-uitkering. U vraagt deze gegevens op als u de nodig heeft voor de aanvraag van particuliere verzekeringsovereenkomsten waarmee u als eigenrisicodrager het risico van loondoorbetaling tijdens ziekte afdekt.
 • Weer verzekerd bij UWV. Sinds 1 januari 2017 kunt u dit overzicht ook opvragen als u uw eigenrisicodragerschap wilt beëindigen. Dus als u uw particuliere verzekering voor arbeidsongeschiktheid en daarmee loondoorbetaling tijdens ziekte wilt beëindigen, en u weer via UWV verzekerd wilt zijn (publieke verzekering). Als u wilt overstappen naar de publieke verzekering, dan kunt u dit overzicht bij ons aanvragen en vervolgens gebruiken om een inschatting te maken van de gedifferentieerde premie die u gaat betalen voor de arbeidsongeschikheidsverzekering.
 • Verlenging doorbetaling tijdens ziekte. Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan kan de periode van 104 weken, waarover u Ziektewet-uitkering moet betalen, met maximaal 52 weken worden verlengd als u onvoldoende heeft gedaan om uw zieke werknemer te laten re-integreren. Als uw werknemer in dat geval te laat de WIA-uitkering aanvraagt, wordt de doorbetalingsperiode ook nog verlengd met de tijd waarover de aanvraag te laat is.
 • Eigenrisicodragers Ziektewet mogen toestemming geven voor proefplaatsing. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, mogen nu zelf toestemming geven voor een proefplaatsing van hun ex-werknemer, als aan de voorwaarden is voldaan. De ex-werknemer hoeft dan geen toestemming aan UWV te vragen. Hij hoeft tijdens de proefplaatsing (maximaal 6 maanden) niet te solliciteren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stand van zaken werkloosheid

De werkloosheid daalde in december niet door invloed van seizoenseffecten.Maar de 'normale' decemberstijging was veel lager dan voorgaande jaren (0,6% tegenover 4,3% in 2015 en 3,7% in 2014). Opvallend detail: het aantal beëindigde WW uitkeringen vanwege werkhervatting nam in 2016 tov 2015 voor alle leeftijdsgroepen af, behalve voor de 55plus; daar nam het aantal beëindigingen in 2016 tov 2015 juist toe met 5,7%. Het 50plus project van UWV ism de uitzendbranche heeft dus duidelijk een goed effect gehad. Lees alles over de werkloosheidscijfers van 2016 in de nieuwsflits arbeidsmarkt, opgesteld door UWV.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit de laatste nieuwsbrief van UWV

Onder andere de volgende onderwerpen:

 • Ontslagformulier C nu ook digitaal beschikbaar.
 • LinkedIn groep voor werkgevers; uitwisselen kennis en ervaringen en 'in gesprek' met UWV medewerkers.
 • Betaalspecificaties Ziektewet en WAZO nu ook digitaal via werkgeversportaal.
 • Actuele bedragen en percentages per 1 januari 2017

Lees de hele nieuwsbrief via de site van UWV.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Animatiefilmpjes over de Participatiewet

Er zijn 9 animatiefilmpjes beschikbaar over onderwerpen die betrekking hebben op de Participatiewet. Onder andere over de werkinstrumenten voor de werkgevers, de Banenafspraak, de regionale Werkbedrijven en de werkgeversservicepunten. Je kunt alle fimpjes zien op de site van de Programmaraad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factsheets Servicepunt Flex up to date

Servicepunt Flex heeft een pagina op de website met een aantal praktische factsheets. Deze is helemaal up to date, aangepast met alle wijzigingen die in 2017 zijn ingegaan. Ook het nieuwe Lage-inkomensvoordeel (LIV) vind je terug in deze factsheets. Kijk op onze site voor al deze factsheets.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag & Antwoord

Deze periode krijgen wij redelijk wat vragen binnen vanuit intermediairs over onwerkbaar weer. Wat zijn hiervoor nu de richtlijnen/criteria?

Bent u werkgever in de uitzendbranche, en heeft uw uitzendkracht last van extreme weersomstandigheden? Bijvoorbeeld omdat hij door vorst of hoog water niet kan werken? Dan kan hij mogelijk een uitkering wegens onwerkbaar weer krijgen. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.

Uitzendkrachten in de fasen ABU B/C of NBBU 3/4 hebben een dienstverband voor (on)bepaalde tijd. Kan deze uitzendkracht niet werken door onwerkbaar weer? Bied hem dan ander werk aan. Heeft u geen ander werk? Dan betaalt u zijn loon door.

Is deze uitzendkracht een vakkracht op een bouwplaats? Dan geldt voor hem een uitzondering volgens de cao ABU en NBBU. U kunt dan een uitkering wegens onwerkbaar weer voor hem aanvragen. Uw uitzendkracht moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hij is een uitzendkracht in ABU fase B of C / NBBU fase 3 of 4.
 • Zijn inlener, waaruit zijn werkloosheid ontstaat, volgt de cao voor de Bouwnijverheid.
 • Hij is een vakkracht, dit betekent dan dat hij:
  • in de afgelopen twee jaar, twaalf maanden of langer, als werknemer of uitzendkracht werkte op een bouwplaats; of
  • een vakopleiding volgt of behaalde die in de cao voor de Bouwnijverheid is erkend.

Het aanvragen van de uitkering kan hier via de site van UWV.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wil jij de nieuwsbrief van Servicepunt Flex ontvangen en heb jij je hier nog niet voor aangemeld, doe dit dan via deze link. Uiteraard geldt dit ook voor een collega van je waarvan je denkt dat deze nieuwsbrief voor hem/haar interessant kan zijn. Heb jij nog tips voor onze nieuwsbrief of mis je iets? Laat het ons weten via info@servicepuntflex.nl.

 
 
Servicepunt Flex is een samenwerking tussen:
UWV STOOF NBBU ABU