U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven via onze website.
Niet langer geïnteresseerd? Uitschrijven. Is de inhoud niet goed leesbaar? Online bekijken
 

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van Servicepunt Flex met daarin de laatste relevante ontwikkelingen op het gebied van de publiek private samenwerking tussen UWV en de uitzendbranche.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuw, duidelijk overzicht werkwijze Poortwachter

UWV heeft een nieuwe werkwijze Poortwachter gepubliceerd. Deze helpt onder andere werkgevers in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. In deze werkwijzer vind je onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of deze re-integratieverplichtingen voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn?

De werkwijze Poortwachter is terug te vinden op de site van UWV.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scholingsvoucher UWV nog wel inzetbaar voor werkzoekenden in de langdurige zorg

In onze vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat de scholingsvoucher is gestopt. Er is echter nog één mogelijkheid waarbij deze voucher wel kan worden ingezet. Dit geldt voor de volgende situaties:

  • Als de kandidaat een zorgberoep heeft in de langdurige zorg;
  • Als de kandidaat een zorgberoep in de langdurige zorg heeft gehad en vanuit die baan een WW- of IOW-uitkering ontvangt.

Een zorgberoep in de langdurige zorgt betekent dat er zorg wordt/is verleend aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn, maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijk gezondheidszorg.

In deze gevallen kan nog wel een scholingsvoucher bij UWV worden aangevraagd, mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de site van UWV.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premiekorting wordt loonkostenvoordeel (LKV)

Eerder hebben we al aangegeven dat de premiekorting ouderen per 1 januari 2018 stopt en overgaat in het loonkostenvoordeel. Inmiddels is duidelijk dat alle geldende premiekortingen overgaan in het loonkostenvoordeel. Het grote voordeel voor werkgevers is dat hierdoor een administratieve last vervalt. Het toe te komen bedrag wordt immers door UWV berekend en door de Belastingdienst overgemaakt aan de werkgever.

De ABU heeft een duidelijke factsheet hierover opgesteld waar het totale overzicht in te zien is. Wel vermelden we hierbij dat het mogelijk is dat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden en dat er dus aanvullingen komen op dit 'dossier'.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanpassingen in de wet op de privacy

​Het duurt nog een jaar, maar toch willen we het alvast melden; vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe privacyregels. Vanaf dat moment moeten organisaties voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die dag geldt dezelfde privacywetgeving voor de hele EU. Op dat moment geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een 10 stappenplan opgesteld die je als werkgever kan helpen bij de voorbereidingen op deze AVG.

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je deze 10 stappen terugvinden. Op diezefde webpagina vind je ook de nodige uitleg over diverse begrippen uit de AVG. In de loop van 2017 zullen meerdere begrippen nader worden omschreven.

Het lijkt nog ver weg, maar een jaar is zo voorbij, dus het advies is om niet te wachten en te doen wat je alvast kunt doen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanpassing in de WW, maximaal 36 maanden voor oudere werkzoekenden

De duur van de WW uitkering, die per 2016 gefaseerd wordt teruggebracht van 38 naar 24 maanden, wordt toch weer aangepast. De maximale uitkeringsduur wordt nu 36 maanden. Dit geldt voor iedereen die recht heeft op een WW uitkering. In de praktijk zal het er echter op neerkomen dat dit alleen bij ouderen voorkomt omdat de opbouw van de WW wel hetzelfde zal blijven als per 1 januari 2016. Of deze aanpassing met terugwerkende kracht zal worden ingevoerd is op dit moment nog niet bekend. Meer informatie hierover volgt in de eerstvolgende nieuwsbrief zodra dit bekend is.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanspraak No-Riskpolis zieke medewerker die nog niet in het doelgroepregister is opgenomen

Heb je een medewerker in dienst die ziek is, maar hij/zij is vanwege de lange doorlooptijd nog niet is opgenomen in het doelgroepregister? Als er al wel een gevalideerde loonwaardemeting voor deze persoon heeft plaatsgevonden op de werkplek en daaruit is gebleken dat de betreffende medewerker een loonwaarde heeft van minder dan 100%, dan kan je als werkgever toch aanspraak maken op de no-riskpolis voor deze persoon, ook al is hij/zij nog niet in het doelgroepregister opgenomen.

Wat moet je als werkgever dan doen?

Meld de medewerker om wie het gaat ziek bij UWV. Liefst via de verzuimmelder, die je kunt vinden via het werkgeversportaal op de UWV site. Vink aan dat er recht bestaat op een no-riskpolis. UWV zal dan vragen om bewijsstukken aan te leveren omdat de persoon in kwestie nog niet in het doelgroepregister staat. Als bewijsstuk kun je denken aan een afschrift van de loonwaardebepaling of de toekenningsbrief voor de loonkostensubsidie. Zodra UWV deze dan heeft ontvangen, zal de no-riskpolis worden toegepast.

Let op, dit is een tijdelijke werkwijze. Zodra UWV een andere, betere werkwijze heeft opgesteld, zullen wij hiervan bericht geven in de nieuwsbrief die daarna uitkomt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Animatie over WW dienstverlening op werk.nl

Het is natuurlijk niet te hopen, maar nagenoeg onvermijdelijk dat je als werkgever te maken krijgt met een of meerdere medewerkers waar je, om welke dan ook afscheid van moet nemen. Grote kans dat deze personen een WW uitkering aan zullen gaan vragen. UWV heeft een kort animatiefilmpje gemaakt waarin krachtig en duidelijk wordt uitgelegd wat er zoal komt kijken bij het zoeken naar werk als de uitkering is aangevraagd. Het kan handig zijn om medewerkers, waarvan je afscheid moet nemen, hier alvast van op de hoogte te stellen. Het kan ze allemaal voorbereiden op wat er op hen afkomt nadat ze de WW uitkering hebben aangevraagd. Daarnaast is het natuurlijk ook een stukje service wanneer je hen hierop attendeert. Het betreffende animatiefimpje is terug te vinden op de site van UWV.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijeenkomsten door UWV georganiseerd

UWV organiseert jaarlijks diverse interessante bijeenkomsten. De onderwerpen zijn altijd van actuele aard. Ook in 2017 vinden er weer een aantal aansprekende bijeenkomsten plaats her en der in het land. Voor nu zijn er op diverse data en plaatsen inspiratiedagen gepland. Deze worden georganiseerd voor werkgevers waarbij zij ook in de gelegenheid worden gesteld om kennis te maken met een geselecteerde groep uitgenodigde werkzoekenden die zij wellicht een mooie plek kunnen bieden binnen hun organisatie. Op 1 juni is de eerstvolgende inspiratiedag gepland en wel in Rotterdam. Op 15 juni vindt deze dag plaats in Arnhem. 

Daarnaast organiseert UWV op diverse locaties en data een bijeenkomst voor werkgevers over 'de actualiteit en kennis over werk en sociale zekerheid'. De eerste van deze bijeenkomsten staat gepland op donderdag 26 oktober in Hotel Van der Valk in Eindhoven. De volgende sessies vinden plaats op 2 november in Amsterdam, 13 november in Zwolle en 30 november in Rotterdam.

Meer informatie over alle evenementen en bijeenkomsten voor werkgevers is te vinden op de evenementenpagina van UWV.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAO Sociaal Fonds voor de uitzendbranche algemeen verbindend verklaard

De minister van SZW heeft de CAO Sociaal Fonds voor de uitzendbranche (SFU) per 2 mei jl. algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december van dit jaar. Dit betekent dat alle uitzendondernemingen in Nederland een percentage van de loonsom aan het SFU moeten afdragen. 

Het SFU financiert hiermee projecten die te maken hebben met opleidingen, arbeidsomstandigheden en de branche en naleving van de cao's voor uitzendkrachten. Met de gelden wordt bijgedragen in de kosten voor de activiteiten van STOOF, STAF en de SNCU.

Partijen die betrokken zijn bij de SFU-CAO zijn de ABU, de NBBU en enkele vakbonden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wil jij de nieuwsbrief van Servicepunt Flex ontvangen en heb jij je hier nog niet voor aangemeld, doe dit dan via deze link. Uiteraard geldt dit ook voor een collega van je waarvan je denkt dat deze nieuwsbrief voor hem/haar interessant kan zijn. Heb jij nog tips voor onze nieuwsbrief of mis je iets? Laat het ons weten via info@servicepuntflex.nl.

 
 
Servicepunt Flex is een samenwerking tussen:
UWV STOOF NBBU ABU