U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven via onze website.
Niet langer geïnteresseerd? Uitschrijven. Is de inhoud niet goed leesbaar? Online bekijken
 

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van Servicepunt Flex met daarin de laatste relevante ontwikkelingen op het gebied van de publiek private samenwerking tussen UWV en de uitzendbranche.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flexwerker houdt vaker werk en 1 op de 5 flexwerkers heeft voorkeur voor flexibel werk

Vandaag zijn de uitkomsten uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 van TNO en CBS en de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van CBS gepubliceerd. Het CBS meldt dat werknemers met een flexibel dienstverband vaker aan het werk blijven dan twee jaar geleden. TNO bericht dat bijna 1 op de 5 flexwerkers voorkeur heeft voor flexibel werk.

Het CBS meldt dat werknemers met een flexibel dienstverband vaker aan het werk blijven dan twee jaar geleden. Het deel dat na drie maanden werkloos wordt, was in het eerste kwartaal van 2014 nog ruim 5 procent. Nu is dat minder dan 4 procent. In 2014, het jaar waarin de werkloosheid begon af te nemen, was bijna 77 procent van de flexwerkers na drie maanden nog steeds aan het werk in een flexibel dienstverband. In het eerste kwartaal van 2016 was dat bijna 78 procent. Ook het percentage doorstromers van een flexibel naar een vast dienstverband groeide, van ruim 11 naar ruim 12 procent. Tussen 2008 en 2012 nam de doorstroom van flexibele schil naar een vast dienstverband juist af, zoals CBS eerder rapporteerde.

Lees het volledige persbericht.

TNO meldt dat bijna 1 op de 5 flexwerkers voorkeur heeft voor flexibel werk. Bijna 17 procent van de werknemers van 25 jaar of ouder had in 2015 een flexibele arbeidsrelatie. Voor de meesten van hen is dat uit noodzaak: zij zijn nieuw bij hun huidige werkgever of hebben geen vaste baan kunnen vinden. Bijna 20 procent van alle flexwerkers geeft aan behoefte te hebben aan flexibiliteit of zegt geen behoefte te hebben aan zekerheid. Vergeleken met andere werknemers is deze groep vaker tevreden met hun werk en melden ze minder vaak burn-outklachten.

Lees het volledige persbericht

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABU en NBBU sluiten zich aan bij campagne ‘Open voor 50-plus’

De brancheverenigingen voor de uitzendsector ABU en NBBU hebben zich aangesloten bij de campagne ‘Open voor 50-plus’. De organisaties worden mede afzender van deze campagne, die sinds medio 2014 wordt gevoerd door UWV en MKB-Nederland. De uitzendkoepels roepen hun leden op om bij een zoekopdracht ook altijd een 50-plus-kandidaat aan te bieden.

Aandacht voor de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt blijft hard nodig. Ondanks het aantrekken van de arbeidsmarkt komen oudere werkzoekenden nog altijd moeilijk aan het werk. Jurriën Koops, directeur van de ABU, spreekt van een ongewenste situatie, waarin snel verandering moet komen. “Wij vinden dat 50-plussers de kans moeten krijgen om hun kwaliteiten en capaciteiten in te zetten in de huidige arbeidsmarkt. De uitzendbranche is heel goed in staat deze mensen weer aan het werk te helpen. Van de oudere werkzoekenden die vanuit de WW weer een baan vinden, gaat circa 30% aan de slag door bemiddeling van een uitzendbureau of intermediair. Samen met onze leden dragen wij dan ook graag ons steentje bij aan deze campagne.”

Marco Bastian, directeur NBBU, sluit zich hierbij aan. “De positie van oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt verbetert nauwelijks en het is daarom belangrijk dat werkgevers dit potentieel benutten. Uitzendbureaus zijn als geen ander in staat om opdrachtgevers te overtuigen van de toegevoegde waarde van 50-plussers. We moeten deze ervaren en meestal zeer gemotiveerde mensen niet afschrijven, maar juist in deze groep blijven investeren.”

Campagnepartners UWV en MKB-Nederland zijn blij dat de uitzendsector zich nu ook schaart achter de campagne en de brancheverenigingen hun leden oproepen om bij een zoekopdracht ook altijd een 50-plusser aan te bieden. Betsie Gerrits, programmamanager 50-plus bij UWV: “Onderzoek van UWV laat zien dat de bereidheid om 50-plussers te helpen onder uitzendbureaus al groter is dan gemiddeld. Een derde van de bedrijven is bereid extra maatregelen te treffen om een 50-plusser in dienst te nemen, bij de uitzendbureaus is dat rond de 40%.”

“De beste kandidaat op de juiste plek, dat kan net zo goed een 50-plusser zijn,” aldus Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland. Hij vindt het belangrijk dat werknemers tot aan de pensioenleeftijd volledig en volwaardig meedoen op de arbeidsmarkt. “Met deze campagne willen wij bereiken dat werkgevers zich beter bewust zijn van de meerwaarde van werknemers van 50 jaar en ouder en vooroordelen wegnemen. Een uitzendbureau of intermediair is voor ondernemers een heel geschikte manier om aan nieuwe medewerkers te komen, vast of flexibel. Ik ben daarom blij dat onze leden ABU en NBBU de campagne steunen.”

Over de campagne
De campagne ‘Open voor 50-plus’ daagt werkgevers uit om geschikte 50-plussers uit te nodigen wanneer zij op zoek zijn naar personeel. Werkgevers die hiervoor open staan, kunnen zich melden via de website www.openvoor50plus.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minimumloon wordt verhoogd per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.537,20 per maand, € 354,75 per week of indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 70,95 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

De verhoging van het minimumloon heeft alleen directe gevolgen voor het beginsalaris van FG 1, FG 2 en FG 3 van de Allocatiegroep van de ABU-loontabel (kolom I), die er per 1 juli 2016 als volgt uit komt te zien:

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ook de uurlonen bij een fulltime dienstverband bij een 36-, 38-, of 40-urige werkweek gepubliceerd. Deze bedragen respectievelijk € 9,86, € 9,34 en € 8,87*. Voor de volledigheid treft u hier de tabel met het wettelijk minimumloon voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband, de tabel bruto wettelijk minimumjeugdlonen per 1 juli 2016 en de huidige ABU-loontabel aan. 

* Graag attenderen wij u erop dat de Wet minimumloon geen uurtarieven kent, maar slechts dag-, week- en maandlonen. De bedragen opgenomen bij de 36-, 38- en 40-urige werkweek zijn hier een afgeleide van, en worden als service door SZW gepubliceerd. Er kunnen dan ook geen wettelijke rechten aan worden ontleend. Met andere woorden: wanneer een uitzendkracht een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur heeft, dient u er zorg voor te dragen dat het salaris per dag, week of maand minimaal gelijk is aan het wettelijke minimum dag-, week- of maandsalaris.

SZW rondt de uurlonen nu ook naar boven af, in plaats van rekenkundig. We komen daardoor niet meer op afrondingsverschillen uit.

De minimumlonen van 23 jaar en ouder:
€ 9,86 bij een 36-urige werkweek
€ 9,34 bij een 38-urige werkweek
€ 8,87 bij een 40-urige werkweek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorlichtingsdocument voor intermediair die samenwerkt met zelfstandigen (beschikbaar voor NBBU leden)

De Wet DBA is per 1 mei 2016 ingegaan. Deze wet regelt de afschaffing van de VAR.
Aan de tientallen vragen die dagelijks bij de NBBU Servicedesk binnenkomen, merkt de NBBU dat de afschaffing van de VAR veel onduidelijkheid en onzekerheid met zich meebrengt, zowel bij NBBU-leden als bij de opdrachtgevers. De NBBU heeft daarom een voorlichtingsdocument opgesteld om u als NBBU-lid op hoofdlijnen duidelijkheid te verschaffen over de nieuwe situatie. Zo kunt u beoordelen hoe u uw eigen dienstverlening heeft georganiseerd en kunt u tevens uw opdrachtgevers juist adviseren. (Alleen voor leden; eerst inloggen).

Zzp-intermediairs kunnen op twee manieren intermediaire diensten verlenen: door middel van tussenkomst en via bemiddeling.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doelgroepregister

Met terugwerkende kracht tot aan 1 juli 2015 zullen leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) rechtstreeks worden opgenomen in het doelgroepregister. Dit is de uitkomst van een uitvoeringstoets die UWV heeft uitgebracht. De aanpassingen leiden ertoe dat jongeren die tot de VSO-doelgroep behoren worden opgenomen in het doelgroepregister, zonder beoordeling op arbeidsvermogen.
Het gaat daarbij om mensen uit de achterstandsgroepen Wajong en schoolverlaters, personen met een afgewezen Indicatie Banenafspraak en om mensen die vanaf 1 april 2016 een Beoordeling arbeidsvermogen of Indicatie Banenafspraak aanvragen. Wanneer sprake is van een VSO-achtergrond, kunnen deze mensen in het doelgroepregister worden opgenomen, zonder beoordeeld te zijn op arbeidsvermogen.

De achterstandsgroepen Wajong en schoolverlaters zijn reeds met een voorlopige status opgenomen in het doelgroepregister, in afwachting van een definitieve beoordeling door UWV. Wanneer deze mensen een VSO-achtergrond hebben, kunnen zij op grond daarvan een definitieve status krijgen. Zij zijn door UWV schriftelijk geïnformeerd over automatische opname in het doelgroepregister. Bij deze informatieve brief ontvangen zij een reactieformulier, waarmee zij indien nodig kunnen aangeven dat ze niet opgenomen willen worden in het doelgroepregister. Ze worden dan per direct verwijderd.

Mensen met een afgewezen Indicatie Banenafspraak kunnen alsnog in het doelgroepregister worden geplaatst, indien zij een VSO-achtergrond hebben. Zij worden door UWV telefonisch benaderd met de vraag of ze alsnog in het doelgroepregister opgenomen willen worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijzigingen algemene voorwaarden NBBU

Per 1 mei 2016 zijn de algemene voorwaarden van de NBBU gewijzigd. Dit betreffen de voorwaarden tussen de inlener en het NBBU bureau. NBBU leden kunnen via het leden-net de nieuwe voorwaarden en wijzigingen daarin downloaden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABU CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 algemeen verbindend verklaard. De periode van algemeenverbindendverklaring gaat in op 25 maart 2016 en loopt door tot en met 4 november 2017.

Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze cao. De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten door de uitzendkoepel ABU en de vakbonden FNV Flex, CNV Vakmensen, De Unie en LBV. Jaarlijks gaan er ruim 700.000 uitzendkrachten aan de slag.

Zes partijen hebben een verzoek tot dispensatie ingediend bij de minister. De minister heeft al deze verzoeken afgewezen, waardoor deze partijen ook gebonden zijn aan de CAO voor Uitzendkrachten.

Dit betekent eveneens wanneer er uitzendbureaus zijn die geen lid zijn van de ABU of NBBU, zij verplicht zijn de ABU Cao voor Uitzendkrachten te hanteren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Start aanvraagtermijn Subsidieregeling Praktijkleren 2 juni 2016

Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Een werkgever kan in dat kader subsidie krijgen als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700 per praktijk- of werkplaats per studiejaar en wordt na afloop van het studiejaar toegekend. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van OCW.

De komende indieningsronde voor het studiejaar 2015 – 2016 loopt van 2 juni 2016 tot en met 15 september 2016 (17.00 uur).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen nieuwe wetgeving rondom payroll

Minister Asscher (SZW) zal niet met nieuwe wetgeving komen rondom payroll. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij ‘op dit moment nog geen uitvoering’ te geven aan de zogeheten motie Hamer.

De minister noemt twee redenen waarom hij geen nieuwe wetgeving zal voorstellen. Enerzijds heeft het kabinet ‘geen overeenstemming bereikt over de reikwijdte van de gelijke behandeling waar in genoemde motie om wordt verzocht’. Anderzijds, zo schrijft hij, zijn ‘sociale partners niet gekomen tot een eensluidend advies over driehoeksrelaties waaronder payrolling’. Voor de begrotingsbehandeling 2017 zal de minister de Kamer nader informeren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsflits Arbeidsmarktinformatie april beschikbaar

De meest recente arbeidsmarktontwikkelingen zijn onlangs gepubliceerd op werk.nl. Wat kun je hier zoal in vinden:

Meer lopende WW uitkeringen door een forse toename vanuit het grootwinkelbedrijf, er is een hoog WW precentage onder personen zonder startkwalificatie en ouderen, er is bijna overal sprake van een ruime arbeidsmakrt en er zijn minder ingediende en verleende ontslagvergunningen dan vorig jaar in deze periode. Meer achtergrondinformatie vind je in de complete beschrijving.

Regionale beschrijvingen kun je ook vinden op de pagina van werk.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wil jij de nieuwsbrief van Servicepunt Flex ontvangen en heb jij je hier nog niet voor aangemeld, doe dit dan via deze link. Uiteraard geldt dit ook voor een collega van je waarvan je denkt dat deze nieuwsbrief voor hem/haar interessant kan zijn. Dat kunnen ook collega's zijn van de gemeente.

 
 
Servicepunt Flex is een samenwerking tussen:
UWV STOOF NBBU ABU