Subsidieregeling Praktijkleren

Vanaf 1 januari 2014 is de Wet Vermindering Afdracht (WVA) voor onderwijs vervallen. Daarvoor in de plaats is de nieuwe subsidieregeling Praktijkleren gekomen.

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

De regeling loopt in ieder geval tot 2019.

Het beschikbare budget is € 205 miljoen per jaar. Dit wordt verdeeld over vier sectoren, gebaseerd op het aantal leerlingen/deelnemers/studenten/onderzoekers in die sector voor het bekostigde en niet bekostigde onderwijs. In onderstaande tabel staan de sectoren met daarbij het bijbehorende budget:

Doelgroep

 

Budget

 

vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen

€ 1,4 miljoen

mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

€ 188,9 miljoen

hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken

€ 8 miljoen

promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio's)

€ 6,7 miljoen

Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

De aanvraag loopt per studiejaar. U kunt de subsidieregeling achteraf aanvragen (dus na het studiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Aanvragen kunnen vanaf 2 juni 2015 tot en met 15 september worden ingediend.

Via het eLoket kan de aanvraag voor de subsidieregeling digitaal worden ingediend. Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden. Bij controle kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. Voor deze aanvraag is een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. eHerkenning is de digitale toegangssleutel van de overheid. Als u nog geen eHerkenning heeft, vraag dit dan tijdig aan. U kunt hier meer lezen over hoe dit moet.

De regeling is niet direct toepasbaar door uitzendondernemingen, omdat zij zelf (vaak) geen leerbedrijf zijn. Het erkend leerbedrijf kan een uitzendbureau echter wel machtigen om de aanvraag in te dienen, administratie te voeren en correspondentie te onderhouden.

Als een uitzendbureau namens het erkende leerbedrijf een aanvraag indient, moet het erkende leerbedrijf wel beschikken over een rechtsgeldig ondertekende machtiging. In deze machtiging wordt omschreven voor welke activiteiten het uitzendbureau namens het erkende leerbedrijf optreedt. Deze machtiging kan door RVO worden opgevraagd. De machtiging is vormvrij. Een machtiging kan ook worden afgegeven voor meerdere jaren. Uit de machtiging moet duidelijk blijken wat de reikwijdte ervan is. De machtiging moet voorafgaand aan de aanvraag zijn afgegeven en geldig zijn. Dat betekent dat zowel de volmachtgever als de gemachtigde de machtiging heeft ondertekend en het is voorzien van de datum van tekening.

Klik hier voor meer informatie over machtigingen Subsidieregeling praktijkleren.

RVO heeft geen rol in de onderlinge (financiële) afspraken tussen de werkgever en de gemachtigde. Voor RVO is de werkgever als aanvrager eindverantwoordelijk. RVO betaalt in alle gevallen uit aan de werkgever.

Kijk op de site van RVO voor meer informatie over de subsidieregeling parktijkleren.